Przejdź do treści

mŁodzi kalkulują – mŁodzi inwestują

W dniu 01.10.2022 r. rozpoczęła się realizacja projektu „mŁodzi kalkulują – mŁodzi inwestują”

Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces” –
I Edycja

Główny cel i założenia projektu:

Celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji młodzieży w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej, a także rozbudzenie w nich cech przedsiębiorczych poprzez organizację kompleksowego kursu przedsiębiorczości.

Kurs ukierunkowany jest na wyposażenie młodzieży niezbędnej do zrozumienia podstawowych zagadnień finansowych, ekonomicznych i rachunkowych, szczególnie w kontekście przygotowania ich do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na kursie poruszone zostaną również kwestie biznesowe i marketingowe.

Projekt skierowany jest do 20 pełnoletnich uczniów szkół średnich zlokalizowanych na terenie powiatu pabianickiego.

Zwieńczeniem udziału w projekcie będzie wsparcie młodych osób w zakresie opracowania pomysłu na własną działalność gospodarczą i wyposażenie młodzieży w kompetencje niezbędne do opracowania biznesplanu takiej działalności. Panel poświęcony tworzeniu biznesplanu przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej wśród młodzieży, a także wykształci w nich umiejętności racjonalnego planowania, zarządzania i inwestowania własnymi finansami.

Dodatkowo Uczniowie otrzymają pakiet indywidualnych konsultacji z doradcami biznesowymi, którzy będą w nich rozwijać zdolności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych związanych z podejmowanymi decyzjami finansowymi w kontekście planowanej własnej działalności.

Projekt zatem połączy dwa cele: jakim będzie podniesienie w młodzieży poziomu wiedzy ekonomicznej i finansowej, a dodatkowo pozwoli na rozbudzanie i wzmacnianie w nich postaw przedsiębiorczych.

Główne działania przewidziane w projekcie:

 1. BLOK SZKOLENIOWY – każdy uczestnik projektu weźmie udział w 24 h szkoleń z zakresu finansów i ekonomii (program np.: terminologia stosowana w finansach i ekonomii, co łączy wartość, pieniądz i ryzyko, wprowadzenie do sprawozdania finansowego i sprawozdania z przepływów finansowych, planowanie budżetu własnego).
 2. PANEL PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – będzie złożony z 3 bloków:
  • Blok 1 – Szkolenie z zakresu źródeł finansowania działalności gospodarczych – 6 h/uczestnika projektu
  • Blok 2 – Warsztaty biznesplanowania – 24 h/uczestnika projektu
  • Blok 3 – Szkolenie indywidualne – 5 h/uczestnika projektu

Blok szkoleniowy i panel przedsiębiorczości będę realizowane w okresie od 01.11.2022 r. do 31.03.2023 r.

Wartości dodane projektu:

 1. W ramach projektu Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie fundriaisingowe – w ramach projektu zostanie opracowany biznesplan umożliwiający aplikowanie o bezzwrotną dotację w kwocie 40000 zł na założenie własnej firmy
 2. 6 najlepszych osób w projekcie będzie mogło korzystać z bezpłatnego wsparcia biznesowego i finansowo-księgowego w okresie 6 m-cy od dnia zakończenia projektu
 3. Dla 5 Uczestników projektu przewidziany jest staż w Biurze księgowym – możliwość zdobycia pierwszych kwalifikacji zawodowych
 4. Dla dwóch najlepszych osób zostanie ufundowany laptop i tablet (brane pod uwagę będą takie aspekty jak: frekwencja na zajęciach, wyniki testu z wiedzy i oceny pomysłu na własną firmę)
 5. Możliwość wzięcia nieodpłatnie udziału w szkoleniach realizowanych przez Fundację z zakresu: finanse, rachunkowość, księgowość, ekonomia lub przedsiębiorczość.

Harmonogram realizacji projektu:

 1. Rekrutacja – 01.10.2022 – 31.10.2022
 2. Blok szkoleniowy – 01.11.2022 – 31.01.2023
 3. Panel przedsiębiorczości o 01.02.2023-31.03.2023

Pliki do pobrania:

Aktualności

28.20.2022

10.11.2022

Drodzy Kandydaci!
Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji do projektu „mŁodzi kalkulują – mŁodzi inwestują”, dofinansowanego przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces” – I Edycja. 

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym osobom.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej do 17.11.2022 r. zostanie opublikowany harmonogram szkoleń, dodatkowo zostanie od przesłany do Państwa na maila”