Przejdź do treści

Nasi eksperci

 Profesjonalizm i zaangażowanie

agnieszka_krawczyk_esmx

Agnieszka Krawczyk

Członek okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła, na Uniwersytecie Łódzkim, Studia Podyplomowe z prawa podatkowego (2006 r.) oraz  zakresu zamówień publicznych (2015 r.). 

Od 2002 r. ściśle współpracuje z III sektorem (organizacjami pozarządowymi), w tym z akredytowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej w woj. łódzkim (Od 2016 r. akredytowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Specjalistyczny Doradca prawny w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej (Centrum OPUS, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY, INSPRO). Doradza, szkoli i prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych reprezentujących różne branże oraz podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych.

W ramach praktyki na co dzień zajmuje się prawnymi aspektami m.in.: ochrony danych osobowych, klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, obsługą prawną projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, prawa pracy, spółdzielczości, ekonomii społecznej oraz pożytku publicznego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wsparcia oraz promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia, promocji integracji społecznej. Szkoliła i doradzała w ponad 14 projektach finansowanych przez UE - jak zarejestrować i prowadzić przedsiębiorstwo społeczne /podmiot ekonomii społecznej/ CSO; wymogi prawne i obowiązki założycieli i organów ustawowych; procedury wewnętrzne, statuty i dokumenty; zamówienia publiczne w CSOS i przedsiębiorstwach społecznych; zatrudnienie personelu, rekrutacja i wynagrodzenie; ochrona danych osobowych i dostęp do wrażliwych danych osobowych w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwach społecznych. Świadczyła usługi prawne na rzecz wielu organizacji pozarządowych, np.: Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Wsparcie Społeczne JA-TY-MY, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Nitka, Stowarzyszenie Ośrodek Realizacji Inicjatyw,  Spółdzielnia Socjalna Edukreator, Spółdzielnia Socjalna Larigo Group, Larigo Group Sp. z o.o., Fundacja Renowacja, Stowarzyszanie Opiekunów i Rodziców Osób Niepełnosprawnych Koniczynka, Fundacja ZA, Piotrkowska Fundacja im. A.F. Modrzewskiego, Stowarzyszenie Licealista i in. W Fundacji odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń i doradztwa prawnego, a także świadczenie usług obsługi prawnej dla klientów.

katarzyna_ksiazczak_esmx2

Katarzyna Książczak

Absolwentka finansów i bankowości oraz ekonomii przemysłu na Uniwersytecie Łódzkim. Lata praktyki związanej z księgowością oraz studia podyplomowe na Politechnice Radomskiej zaowocowały certyfikatem na usługowe prowadzenie ksiąg handlowych.

Ukończenie szkoły trenerów w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych – STOP w Warszawie, a w dalszej kolejności certyfikacja pozwala jej od kilku lat dzielić się z Państwem zdobytą wiedzą, zwłaszcza tą praktyczną. Przeprowadziła ponad 4000 godzin szkoleń i doradztwa dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Ośrodków EFS, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Od 10 lat szkoli organizacje pozarządowe z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości i sprawozdawczości, rozwoju i zasad prowadzenia działalności ekonomicznej, sprawozdawczości projektowej z bardzo różnych źródeł, zasad rozliczania zadań publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Uczestniczyła w szkole Trenerów Modelu Współpracy. Posiada również doświadczenie związane z księgowością, w tym również z księgowością specyficznego sektora jakim jest sektor organizacji pozarządowych - na swojej licencji Ministra Finansów prowadzi biuro rachunkowe dla PES. Swoją wiedzę praktyczną wykorzystuje również jako doradca specjalistyczny współpracujący z różnymi organizacjami prowadzącymi ośrodki bądź inkubatory wspierania ekonomii społecznej. W Fundacji odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń i doradztwa księgowego, finansowego i biznesowego.

elzbieta_plaszczyk_esmx2

Elżbieta Płaszczyk

Absolwentka studiów magisterskich na kier. administracja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2010 r. pracuje w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, w której do 2015 r. kierowała  Ośrodkiem w Łodzi odpowiadając za realizację celów i misji FRDL dot. wspierania samorządności obywatelskiej w Polsce.

Pomysłodawczyni i realizatorka projektów dot. współpracy w III sektorze (5.4.2 POKL), wsparcia osób wykluczonych (6.2, 7.4 POKL). Od 2015 r. zajmuje się projektami międzynarodowymi (współautorka i koordynatorka): FAMI, ERASMUS+, EEA & Norway Grants dla migrantów, uchodźców oraz krajów Partnerstwa Wschodniego. Członkini Komitetu Dialogu Obywatelskiego ds. Dialogu i Równości Miasta Łodzi. Kierownik fundraisingu w FEFR.

Ukończyła międzynarodowe warsztaty nt. zarządzania projektami społecznymi i edukacyjnymi Thematic Cluster meeting on Social Inclusion: Inspiring Trends in European Funded Projects. Brała  udział w seminarium nt. mierzenia efektów działań społecznych - Forum Darczyńców - projekt „Działamy dla zmiany”. W latach 2014-2016 ekspert w badaniach DELPHI dot. edukacji dla zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich. W 2014 ukończył  szkolenie pt.: „Kontrola zlecania zadań pub. wg ustawy o działal. pożytku pub. i wolontariacie i skutecznych technik audytowania zlecania zadań". W latach 2012-2013 była animatorem ds. standaryzacji w projekcie "Profesjonalny III sektor – jakość i wiarygodność". Ekspert oceniający w Narodowym Instytucie Wolności, w ramach projektów FIO i PROO w latach 2019-2020. W Fundacji odpowiedzialna za pozyskiwanie środków finansowych dla Klientów, głównie aplikuje o projekty miękkie, zarówno krajowe, jak i zagraniczne (FIO, ASOS, ERASMUS, RPO, POWER).

paulina_ciacka_esmx2

Paulina Ciąćka

Założyciel i prezes Spółdzielni Socjalnej "W te pędy"

Doświadczenie zawodowe w pracy jako: asystent projektów (Fundacja Głowa do góry) specjalista ds. projektów międzynarodowych (Spółdzielnia Socjalna Varia), koordynator projektu ERasmus + Spółdzielnia Socjalna Varia, Asystent projektu OWES, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja - Ty - My", Koordynator projektu OWES - wsparcie społeczne oraz ŁOWES w roku 2017 -2018.

Koordynator projektu OWEs Ja -Ty - MY oraz koordynator projektu ŁOWES w roku 2018, Doradca specjalistyczny w Ośrodku Wsparcia Ekonomii społecznej 209, Dyrektor wykonawczy Zabawa Park Sp. z o.o. 2019, Kierownik projektu mŁodzi decydują. Kompleksowy program aktywizacji młodzieży ponadgimnazjalnej, Założyciel i właściciel firmy Voysa, twórca marki ekologicznej Voysa. W Fundacji koordynuje projekty miękkie. Odpowiedzialna za pozyskiwanie środków finansowych dla Klientów, głównie w ramach projektów miękkich (np. FIO, ASOS, RPO, POWER). Opracowuje biznesplany i wnioski na tworzenie miejsc pracy.

malgorzata_luba_esmx2

Małgorzata Łuba

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. 

W ramach własnej firmy „To Be” oraz we współpracy m.in. z Centrum CBT, Instytutem Badań w Oświacie i Wydawnictwem Forum szkoli psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, opiekunów i wychowawców, jak pracować z dziećmi i młodzieżą, doświadczającymi kryzysów psychicznych, przemocy w rodzinie lub grupie rówieśniczej. Prowadzi również warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest certyfikowanym suicydologiem oraz członkiem zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. W ramach tej działalności współtworzy i opiniuje programy profilaktyczne zachowań samobójczych i depresji.

Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym w „Głosie Pedagogicznym”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Trener umiejętności psychologicznych, certyfikowany trener biznesu (House of Skills), trener metody odkrywania potencjału zawodowego „Spadochron” (FISE). Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”. Zajmuje się psychologią praktyczną – prowadzi psychoterapię, rehabilitację neuropsychologiczną, grupy wsparciowe i rozwojowe oraz spotkania psychoedukacyjne. W Fundacji odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń miękkich z zakresu rozwoju osobistego, np. motywacji, przeciwdziałaniu kryzysom, wypaleniu zawodowemu, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów itp.

daniel_krol_esmx2

Daniel Król

mgr Nauk Humanistycznych. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu, rozliczaniu i realizacji projektów współfinansowanych z UE. Specjalista ds. rozliczeń, Koordynator projektów unijnych, ekspert oceny wniosków w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Specjalista ds. rozliczeń, Koordynator projektów unijnych, ekspert oceny wniosków w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wiele lat pełnił funkcję Specjalisty Doradca i Konsultant Krajowego Systemu Usług (PARP) w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.W 2014 r. założył firmę Project Partners, w której pełni funkcję Dyrektora. Certyfikowany trener I Doradca.

Prezes Fundacji Europejskie Forum Rozwoju do stycznia 2019 r. Ukończył i posiada m.in. Certyfikat PRINCE2 Foundation– Altkom, Certyfikat z komercjalizacji wynalazków i badań naukowych – INVESTIN, Certyfikat „Doradztwo biznesowe dla sektora MŚP” - A-B-S Szkolenia i Doradztwo, Certyfikat „Analiza Finansowa w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem” - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Zasady i warunki ubiegania się o pomoc publiczną dla przedsiębiorców – PAG Uniconsult, Administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej – PARP Profesjonalny trener i coach – Geosurveyor, UK Design Thinking for Business Innovation - University of Virginia, Financial Markets – Yale University. Ekspert oceniający w RPO woj. łódzkiego i NCBiR. W Fundacji odpowiedzialny za pozyskiwanie środków finansowych dla Klientów, głównie w ramach RPO, POWER, LGD, NCBIR). Opracowuje biznesplany i wnioski na tworzenie miejsc pracy, a także wnioski o niskooprocentowane pożyczki. 

adam_szczepanski_esmx2

Adam Szczepański

Magister historii i politologii UŁ, koordynator licznych projektów, w tym projektów dofinansowanych ze środków EFS, przedsiębiorca, szkoleniowiec, autor e-booków o tematyce edukacyjnej i rozrywkowej.

Właściciel firmy ASPPiK (wpis do RIS pod nr. 2.10/00033/2020), świadczącej usługi szkoleniowe oraz usługi w zakresie pozyskiwania funduszy i obsługi projektów dofinansowanych ze środków publicznych. Ponad 600 godzin osobiście zrealizowanych szkoleń, w tym ponad 500 godzin szkoleń zrealizowanych w ramach projektów UE w samym 2020 r.

Główny obszar szkoleniowy: pozyskiwanie funduszy, realizacja projektów, obsługa klienta, komunikacja interpersonalna. W Fundacji odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń miękkich, a także fundraisingowych. W Fundacji odpowiedzialny również za pozyskiwanie środków finansowych dla Klientów, głównie w ramach RPO, POWER, LGD, NCBIR). Opracowuje biznesplany i wnioski na tworzenie miejsc pracy, a także wnioski o niskooprocentowane pożyczki.

nocon_chmielecka_esmx2

Danuta Jacoń-Chmielecka

Psycholog projektujący indywidualne i biznesowe rozwiązania od 2004 roku. Ukończyła studia: Psychologia Stosowana na Uniwersytecie  Łódzkim oraz University of Sunderland w Wielkiej Brytanii.

Jest absolwentką studiów podyplomowych CiM- Coaching i Mentoring Organizacyjny na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Odbyła liczne szkolenia praktyczne np. trening mentalny w biznesie, terapia poznawczo-behawioralna, racjonalna terapia zachowania. Promuje i rozwija w Polsce Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (cert. CTK & ITSR).

Zdobyła certyfikat trenera Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz jest aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest praktykiem coachingu i certyfikowanym coachem metody Coachwise i PoMoC. Przeprowadziła ponad 4000 sesji coachingowych. Od 2004 roku prowadzi warsztaty i szkolenia oraz posiada doświadczenie w pracy akademickiej. Jest certyfikowany trenerem (200h kurs trenerski) z przeprowadzonym ponad 2000 godzin szkoleniowych. Pracę opiera o metodyki ułatwiające odnajdywanie rozwiązań. Jednym z takich podejść jest Design Thinking - myślenie projektowe. Jako certyfikowana moderatorka DT wspomaga klientów w generowaniu innowacji oraz potrzebnych im usprawnień. Współpracuje z biznesem, firmami szkoleniowymi, instytucjami państwowymi oraz w ramach projektów unijnych. W Fundacji odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń miękkich z zakresu rozwoju osobistego, np. motywacji, przeciwdziałaniu kryzysom, wypaleniu zawodowemu, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów itp.

leszek_janowski_esmx2

Leszek Janowski

mgr inż., jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, którą ukończył w 2002 r. uzyskując tytuł inżyniera budownictwa.

Następnie w 2007 r. ukończył Studia Podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a rok później uzyskał tytuł magistra na kierunku Pedagogika w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Od 2014 r. prowadzący własną działalność gospodarczą „LETI Leszek Janowski” polegającą na wykonywaniu funkcji specjalisty ds. BHP i Ppoż. w szczególności prowadzenie szkoleń  z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pełni funkcję Zastępcy Naczelnika w Wydziale Technicznych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. W Fundacji odpowiedzialny za prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i ppoż.

sebastian_koscisty_esmx2

Sebastian Kościsty

mgr inż., jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 1999 r. uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

Następnie w 2003 r. ukończył Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łowiczu uzyskując tytuł magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki ogólnej. Od 2012 r. prowadzący własną działalność gospodarczą „SEBAKO” Sebastian Kościsty polegającą na wykonywaniu funkcji inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo realizujący szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W Fundacji odpowiedzialny za prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i ppoż.

 

tomasz_zasada_esmx2

Tomasz Zasada

mgr Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, absolwent MBA w Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Kierunek: Matematyka i finanse.

Menedżer o specjalizacji sprzedaż i zarządzanie personelem, związany z firmami produkcyjnymi branży grzewczej, elektrotechnicznej i narzędziowej. Od 11 lat zarządzający sprzedażą firm obecnych w kanale nowoczesnym [DIY], tradycyjnym [hurtownie dla profesjonalistów] oraz Retail. Obecnie Dyrektor Sprzedaży Krajowej firmy Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

Ukończył liczne kursy i szkolenia potwierdzającego jego wiedzę i kompetencje, m.in. zarządzanie zespołem sprzedaży, techniki perswazyjne w negocjacjach, zarządzanie konfliktem, zarządzanie trudnym klientem i trudnym pracownikiem, zarządzanie projektem, zarządzanie sprzedażą klientów kluczowych, negocjacje z Kluczowymi Klientami, techniki sprzedaży, zarządzanie pracą działów technicznych, czy psychologiczne podstawy prowadzenia efektywnej akwizycji

czeslaw_rybak_esmx2

Czesław Rybak

Ppłk rezerwy ABW Czesław Rybak jest cenionym specjalistą w zakresie ochrony informacji niejawnych. W trakcie ponad dwudziestoletniej służby w UOP, SG i ABW (1993-2014) nabył wiele unikatowych kompetencji związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa państwa.

W jej trakcie kierował pracą dwóch delegatur ABW a także pełnił funkcję dyrektora Biura Kadr ABW. Pełnił również kilkuletnią służbę w pionie ochrony informacji niejawnych. W swojej karierze zawodowej zajmował się również uruchomieniem Biura Audytu UM w Wałbrzychu oraz był dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa w PGNiG S.A.

Od siedmiu lat jest właścicielem firmy Biuro Bezpieczeństwa Informacji. Uczestniczył w wielu szkoleniach i sympozjach dot. szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego, również w charakterze prelegenta.  Jest współautorem monografii „Jawność i jej ograniczenia” (Wydawnictwo C.H.BECK, 2014). W Fundacji odpowiedzialny za prowadzenie szkoleń z zakresu RODO, bezpieczeństwa informacji niejawnych, ochrony danych osobowych itp.

katarzyna_zych_esmx2

Katarzyna Zych

Strateg komunikacji marki, specjalista public relations, socjolog. Od ponad 10 lat związana z komunikacją marketingową oraz obszarem e-commerce i mediów społecznościowych.

Szkolenia oraz doradztwo indywidualne z obszaru marketingu, e-commerce oraz budowania strategii komunikacyjnych firm realizuje od 2008 roku. Działa zgodnie z przekonaniem, że obecnie nie wystarczy, kiedy marki opowiadają własną historię – liczy się to, w jaki sposób działają. Jako trener, zrealizowała ponad 10 000 h szkoleniowych oraz doradczych w obszarze komunikacji marketingowej i PR i sprzedaży. Pracuje zarówno z markami komercyjnymi jak i podmiotami ekonomii społecznej – udowadnia, że biznes może być dobry, a to, co społeczne może być również biznesem. Pozostaje aktywna na forum mediów branżowych tworząc m.in. artykuły dla magazynu Marketer+.

Prelegent konferencji branżowych i  prowadząca webinarów o tematyce marketingowej. Jest dyplomowanym trenerem biznesu, absolwentką podyplomowych studiów „Akademia Trenera”  Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie marketingu internetowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.  Licencjat z zakresu Public Relations, wizerunku firmy i instytucji, projektowania komunikacji – absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławia. Mgr socjologii - absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku socjologia Uniwersytetu Zielonogórskiego. W Fundacji odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń z zakresu marketingu, reklamy, mediów społecznościowych itp.

urszula_borowska_esmx2

Urszula Borowska

Wieloletni pedagog (30 lat w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi), trener (ponad 15 000 h szkoleniowych od 1978 r.), przedsiębiorca (restaurator od 1996 r.), Fundator i Prezes Fundacji Kulturokreacja, właściciel i Dyrektor Zarządzający Firmy Poziom Usługi Gastronomiczne, działacz społeczny.

Wyróżniona Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej przez Ministra Dziedzictwa i Kultury Narodowej. Prowadzi pokazy, szkolenia, kursy z zakresu gastronomii i żywienia człowieka (Wybrana tematyka szkoleń: Technologia produkcji potraw, Manager małej gastronomii, Kucharz, Kelner, Dietetyk, Organizator produkcji. Kurs gastronomiczny i wiele innych). Prowadzone przez nią szkolenia mają charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Do współpracy zaprasza najlepszych, m.in. uczestników programów telewizyjnych, tj. TOP CHIEF. Wyszkoliła wielu mistrzów kuchni, którzy dziś pracują m.in. w lokalach wyróżnionych gwiazdkami Michelin. W Fundacji odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń z zakresu gastronomii, np. technologia produkcji potraw, manager małej gastronomii, kucharz, kelner, dietetyk, organizator produkcji, kompleksowy kurs gastronomiczny.