Nasi Eksperci

Agnieszka Olszewska – Prezes. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzanie w oświacie i Doradztwo Zawodowe w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. W 2007 r. ukończyła szkołę letnią na Uniwersytecie Państwowym w Sao Paulo w Brazylii z zakresu „Globalizacja, Regionalizacja i Rozwój w dobie społeczeństwa informacyjnego”. Obecnie w Wyższej Szkole Biznesu w Poznaniu podjęła studia menadżerskie w zakresie MBA.
Założycielka Instytutu Projektów i Doradztwa, od 2014 r. pełni funkcję jego dyrektora. Współzałożyciel Europejskiego Forum Rozwoju. Od stycznia 2019 r. pełni funkcje jego prezesa. Od 2016 r. akredytowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Specjalistyczny Doradca Biznesowy, marketingowy i finansowy w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej (Centrum OPUS – specjalistyczny doradca biznesowy i marketingowy, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY – specjalistyczny doradca biznesowy i marketingowy). Od wielu lat pełni funkcję członka Komisji Oceny Wniosków i Eksperta oceniającego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, w ramach RPO WŁ w obszarach związanych z przedsiębiorczością i tworzeniem przedsiębiorstw. Ekspert w Międzynarodowym Instytucie Rozwoju. Współorganizator i doradca merytoryczny licznych konferencji naukowych, np. „Nauka dla Gospodarki”. Autor licznych projektów unijnych, strategii rozwoju, planów marketingowych i naprawczych, biznesplanów. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych. Certyfikowany trener i doradca z zakresu: przedsiębiorczości, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej/spółdzielni socjalnej, ekonomii społecznej, pozyskiwania środków unijnych i pożyczek, funduszy unijnych, tworzenia wniosków o dofinansowanie, opracowywania biznesplanów, strategii marketingowych i planów naprawczych. Zrealizowała ok. 15 000 h zajęć szkoleniowych i doradczych. Wykładała na Uniwersytecie Łódzkim i w Polskiej Akademii Oświaty. 
Ukończyła liczne kursy i szkolenia (potwierdzone certyfikatami), m.in. z zakresu zarządzania przez cele, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, budowania relacji z klientem, zarządzania konfliktem - mediacje i negocjacje, zarządzania projektem i kierowania zespołem, tworzenia modeli biznesowych, prawa (Umowa o zamówienie. Elementy zapewniające bezpieczną współpracę zamawiającym i wykonawcom), aspektów finansowych w biznesplanie, oceny projektów w latach 2014-2020 i Kwalifikowalność wydatków – na Platformie Oceniających Projekty EFS, księgowości w organizacjach pozarządowych od podstaw, zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji z wykorzystaniem ofiarności publicznej czy z ekonomizacji NGO krok po kroku

Wybrani klienci: 
- Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Urząd Gminy Biała Rawska, Urzędu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka, Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Polska Akademia Oświaty, Uniwersytet Łódzki, Fundacja Aktywizacja, Fundacja Europejskie Centrum Edukacji Społecznej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”, Fundacja Normalne Miasto – Fenomen, Stowarzyszenie Rozwoju Opoczyńskiej Wsi, Stowarzyszenie Studentów Best PŁ, EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań, Fundacja Piekarnia Dobrych Uczynków, Fundacja Akademia Zdrowego Życia, Fundacja Rozwoju Nitka, Fundacja Głowa do Góry, Międzynarodowy Instytut Rozwoju, Ecorys Polska Sp. z o.o., Stowarzyszenie Rodzice Razem dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,  Stowarzyszeni Pomocy Laris, Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Ozorków, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół  Osób Niepełnosprawnych Przystań, Stowarzyszenie Ośrodek Realizacji Inicjatyw, Stowarzyszenie Pomocy Dzieci z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych  Wyspa Skarbów, Fundacja Zdrowe Dzieciństwo, Fundacja Świat z 4, Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury, Fundacja Akademia Zdrowego Życia, Fundacja Rozwoju Nitka, Spółdzielnia Socjalna Edukreator, Spółdzielnia Socjalna Larigo Group, Larigo Group Sp. z o.o., Fundacja Renowacja, Stowarzyszanie Opiekunów i Rodziców Osób Niepełnosprawnych Koniczynka, Fundacja ZA, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Jurajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie, Centrum Rehabilitacji i Edukacji Osób Niepełnosprawnych, Piotrkowska Fundacja im. A.F. Modrzewskiego, Stowarzyszenie Licealista, EMBO Michał Błaszczyk, Polskie Towarzystwo Alzhaimerowskie, Sysco sp. z o.o., Eurosolutions Jan Dymek, Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok , Fundacja Innowacja i Wiedza, Osram Sp. z o.o.,  Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Fundacja Aktywizacja we Wrocławiu, Fundacja Aktywizacja w Warszawie, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, Fundacja Studiów Europejskich - Instytut Europejski w Łodzi – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, Human Resources Project Czernecka, Jaszczyński Sp. Jawna, Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. i in. 
Agnieszka Krawczyk - członek okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła, na Uniwersytecie Łódzkim, Studia Podyplomowe z prawa podatkowego (2006 r.) oraz  zakresu zamówień publicznych (2015 r.). 
Od 2002 r. ściśle współpracuje z III sektorem (organizacjami pozarządowymi), w tym z akredytowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej w woj. łódzkim (Od 2016 r. akredytowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Specjalistyczny Doradca prawny w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej (Centrum OPUS, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY, INSPRO). Doradza, szkoli i prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych reprezentujących różne branże oraz podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych. W ramach praktyki na co dzień zajmuje się prawnymi aspektami m.in.: ochrony danych osobowych, klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, obsługą prawną projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, prawa pracy, spółdzielczości, ekonomii społecznej oraz pożytku publicznego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wsparcia oraz promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia, promocji integracji społecznej. Szkoliła i doradzała w ponad 14 projektach finansowanych przez UE - jak zarejestrować i prowadzić przedsiębiorstwo społeczne / podmiot ekonomii społecznej / CSO; wymogi prawne i obowiązki założycieli i organów ustawowych; procedury wewnętrzne, statuty i dokumenty; zamówienia publiczne w CSOS i przedsiębiorstwach społecznych; zatrudnienie personelu, rekrutacja i wynagrodzenie; ochrona danych osobowych i dostęp do wrażliwych danych osobowych w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwach społecznych
Świadczyła usługi prawne na rzecz wielu organizacji pozarządowych, np.: Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Wsparcie Społeczne JA-TY-MY, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Nitka, Stowarzyszenie Ośrodek Realizacji Inicjatyw,  Spółdzielnia Socjalna Edukreator, Spółdzielnia Socjalna Larigo Group, Larigo Group Sp. z o.o., Fundacja Renowacja, Stowarzyszanie Opiekunów i Rodziców Osób Niepełnosprawnych Koniczynka, Fundacja ZA, Piotrkowska Fundacja im. A.F. Modrzewskiego, Stowarzyszenie Licealista i in.
W jej dorobku zawodowym znajduje się:
- pomoc prawna i doradztwo w ramach ponad 25 projektów finansowanych przez UE poświęconych wsparciu i rozwojowi ekonomii społecznej, integracji społecznej grup szczególnie wrażliwych, aktywnym projektom obywatelskim i działaniom na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego
- pomoc prawna i doradztwo dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw ekonomii społecznej - ok. 98 organizacji, kilka tysięcy godzin konsultacji
W latach 2005/2006 Wiceprezes Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. 
W latach 2007/2008 członek grupy ds. lobbingu i legislacji opracowującej projekt ustawy o firmie społecznej w projekcie "KŁOS" (IW EQUAL 2004-2006).
W Fundacji odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń i doradztwa prawnego, a także świadczenie usług obsługi prawnej dla klientów.
Elzbieta Płaszczyk – absolwentka studiów magisterskich na kier. administracja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2010 r. pracuje w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, w której do 2015 r. kierowała  Ośrodkiem w Łodzi odpowiadając za realizację celów i misji FRDL dot. wspierania samorządności obywatelskiej w Polsce. Pomysłodawczyni i realizatorka projektów dot. współpracy w III sektorze (5.4.2 POKL), wsparcia osób wykluczonych (6.2, 7.4 POKL). Od 2015r. zajmuje się projektami międzynarodowymi (współautorka i koordynatorka): FAMI, ERASMUS+, EEA & Norway Grants dla migrantów, uchodźców oraz krajów Partnerstwa Wschodniego. Członkini Komitetu Dialogu Obywatelskiego ds. Dialogu i Równości Miasta Łodzi. 
Ukończyła międzynarodowe warsztaty nt. zarządzania projektami społecznymi i edukacyjnymi Thematic Cluster meeting on Social Inclusion: Inspiring Trends in European Funded Projects. Brała  udział w seminarium nt. mierzenia efektów działań społecznych - Forum Darczyńców - projekt „Działamy dla zmiany”. 
W latach 2014-2016 ekspert w badaniach DELPHI dot. edukacji dla zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich. W 2014 ukończył  szkolenie pt.: „Kontrola zlecania zadań pub. wg ustawy o dział. pożytku pub. i wolontariacie i skutecznych technik audytowania zlecania zadań". W latach 2012-2013 była animatorem ds. standaryzacji w projekcie "Profesjonalny III sektor – jakość i wiarygodność". Ekspert oceniający w Narodowym Instytucie Wolności, w ramach projektów FIO i PROO w latach 2019-2020.
W Fundacji odpowiedzialna za pozyskiwanie środków finansowych dla Klientów, głównie aplikuje o projekty miękkie, zarówno krajowe, jak i zagraniczne (FIO, ASOS, ERASMUS, RPO, POWER).
Paulina Ciąćka - Założyciel i prezes Spółdzielni Socjalnej "W te pędy", Doświadczenie zawodowe w pracy jako: asystent projektów (Fundacja Głowa do góry) specjalista ds. projektów międzynarodowych (Spółdzielnia Socjalna Varia), koordynator projektu ERasmus + Spółdzielnia Socjalana Varia, Asystent projektu OWES, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja - Ty - My", Koordynator projektu OWES - wsparcie społeczne oraz ŁOWES w roku 2017 -2018, Koordynator projektu OWEs Ja -Ty - MY oraz koordynator projektu ŁOWES w roku 2018, Doradca specjalistyczny w Ośrodku Wsparcia Ekonomii społecznej 209, Dyrektor wykonawczy Zabawa Park Sp. z o.o. 2019, Kierownik projektu mŁodzi decydują. Kompleksowy program aktywizacji młodzieży ponadgimnazjalnej, Założyciel i właściciel firmy Voysa, twórca marki ekologicznej Voysa. 
W Fundacji koordynuje projekty miękkie. Odpowiedzialna za pozyskiwanie środków finansowych dla Klientów, głównie w ramach projektów miękkich (np. FIO, ASOS, RPO, POWER). Opracowuje biznesplany i wnioski na tworzenie miejsc pracy.
Daniel Król - mgr Nauk Humanistycznych. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu, rozliczaniu i realizacji projektów współfinansowanych z UE. Specjalista ds. rozliczeń, Koordynator projektów unijnych, ekspert oceny wniosków w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wiele lat pełnił funkcję Specjalisty Doradca i Konsultant Krajowego Systemu Usług (PARP) w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.W 2014 r. założył firmę Project Partners, w której pełni funkcję Dyrektora. Certyfikowany trener I Doradca. Prezes Fundacji Europejskie Forum Rozwoju do stycznia 2019 r. Ukończył i posiada m.in. Certyfikat PRINCE 2 Foundation– Altkom, Certyfikat z komercjalizacji wynalazków i badań naukowych – INVESTIN, Certyfikat „Doradztwo biznesowe dla sektora MŚP” - A-B-S Szkolenia i Doradztwo, Certyfikat „Analiza Finansowa w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem” - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Zasady i warunki ubiegania się o pomoc publiczną dla przedsiębiorców – PAG Uniconsult, Administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej – PARP Profesjonalny trener i coach – Geosurveyor, UK Design Thinking for Business Innovation - University of Virginia, Financial Markets – Yale University. 
Ekspert oceniający w RPO woj. łódzkiego i NCBiR.
W Fundacji odpowiedzialny za pozyskiwanie środków finansowych dla Klientów, głównie w ramach RPO, POWER, LGD, NCBIR). Opracowuje biznesplany i wnioski na tworzenie miejsc pracy, a także wnioski o niesko oprocentowane pożyczki. 
Małgorzata Łuba - Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. W ramach własnej firmy „To Be” oraz we współpracy m.in. z Centrum CBT, Instytutem Badań w Oświacie i Wydawnictwem Forum szkoli psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, opiekunów i wychowawców, jak pracować z dziećmi i młodzieżą, doświadczającymi kryzysów psychicznych, przemocy w rodzinie lub grupie rówieśniczej. Prowadzi również warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Jest certyfikowanym suicydologiem oraz członkiem zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. W ramach tej działalności współtworzy i opiniuje programy profilaktyczne zachowań samobójczych i depresji.
Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym w „Głosie Pedagogicznym”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Trener umiejętności psychologicznych, certyfikowany trener biznesu (House of Skills), trener metody odkrywania potencjału zawodowego „Spadochron” (FISE). Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim