FIO 2019

Fundacja realizuje projekt „mŁodzi decydują – kompleksowy program aktywizacji obywatelskiej młodzieży ponadgimnazjalnej” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-obywatelska młodzieży szkolnej z 6 łódzkich szkół ponadgimnazjalnych (dalej: szk. ponadg.), w tym z m.in. 1 zespołu szkół poprzez budowę sieci młodzieżowych Think-tanków. Tt. będą miejscami, w których (dalej: kt.) wyłonieni i przeszkoleni Liderzy będą:

  • poszukiwać sposobów rozwiązania problemów istotnych dla młodzieży,
  • tworzyć przestrzeń do dialogu, konsultacji oraz pomagać rówieśnikom realizować pomysły na inicjatywy oddolne,
  • udzielać informacji, tworzyć materiały informacyjne i aktywizować swoich kolegów do działania,
  • działać na rzecz dialogu ob. i integracji środowisk szkolnych,
  • aktywnie wspierać głos środowisk młodzieżowych w debatach publicznych.


Think – tanki to szkolne centra rozwiązywania problemów sp. i aktywności ob. Długofalowym celem ich działania będzie gromadzenie kreatywnej masy krytycznej – zbudowanej z pomysłów i energii młodzieży. W każdym z 6 Tt. działać będzie 5 Liderów, kt.. będą doradzać i aktywizować swoich kolegów oraz całe środowisko wokół nich. Liderzy wyłonieni będą w drodze otwartej rekrutacji szkolnej, następnie zostaną objęci kompleksowym wsparciem merytorycznym, szkoleniowym i mentorskim.

Informacje o rekrutacji znajdziecie poniżej oraz w aktualnościach na stronie głównej Fundacji Europejskie Forum Rozwoju.